Estrès i dolor crònic

El dolor crònic o síndrome dolorosa crònica, és un conjunt de manifestacions físiques, psíquiques i del comportament, de llarga durada. La persona sent un malestar continu, d’intensitat variable i de localització poc específica.

Causes

El dolor crónico puede estar relacionado con una lesión, con el daño corporal; pero no siempre es así. Podemos sentir dolor sin lesión. Esto se explica por la sensibilización del sistema nervioso. Puede haber personas más predispuestas a padecer este problema por diversos factores físicos o de personalidad, es su “terreno de base predisponente”. Suele existir causas “desencadenantes”, frecuentemente ligadas a episodios de estrés emocional intensos, que inician los síntomas. Con el paso del tiempo, el dolor, fatiga y pérdida de función, pueden perpetuarse o agravarse debido a la ansiedad, la hipervigilancia y el catastrofismo. Los dolores crónicos más frecuentes se dan en la región de cabeza y mandíbula y en la espalda. Pero puede afectar a cualquier parte del cuerpo, especialmente si ha existido alguna afectación de un nervio periférico. En este caso la sensibilización puede instalarse de manera más rápida.

Reserva cita o consulta el teu problema

2 + 15 =

L’Estrès

Es diu que una persona es troba sotmesa a estrès quan la dosi de factors estressants acumulada supera el seu llindar òptim d’adaptació i l’organisme manifesta senyals d’esgotament. L’estrès crònic es relaciona amb nivells alts d’adrenalina, cortisol i inflamació de les cèl·lules glials del sistema nerviós, afavorint la sensibilització que provoca un augment de la percepció del dolor. També tractaments com la quimioteràpia, l’exposició a agents tòxics, i dietes molt riques en greixos i proinflamatoris, poden activar les cèl·lules glials i provocar sensibilització.

Diagnòstic

Hem de conèixer els antecedents patològics i el terreny de base del pacient. Les possibles causes desencadenants, i els factors agreujants del dolor. Realitzarem un DIAGNÒSTIC CLÍNIC DIFERENCIAL entre dolor nociceptiu, neuropàtic o per sensibilització. L’encert en el diagnòstic serà clau en l’èxit del tractament.

Estrès i dolor crònic

El dolor crònic o síndrome dolorosa crònica, és un conjunt de manifestacions físiques, psíquiques i del comportament, de llarga durada. La persona sent un malestar continu, d’intensitat variable i de localització poc específica.

Causes

El dolor crònic pot estar relacionat amb una lesió, amb el dany corporal; però no sempre és així. Podem sentir dolor sense lesió. Això s’explica per la sensibilització del sistema nerviós. Hi pot haver persones més predisposades a patir aquest problema per diversos factors físics o de personalitat, és el seu “terreny de base predisponent”. Sol existir causes “desencadenants”, Sol existir causes “desencadenants”,freqüentment lligades a episodis d’estrès emocional intensos, que inicien els símptomes. Amb el pas del temps, el dolor, fatiga i pèrdua de funció, poden perpetuar-se o agreujar-se a causa de l’ansietat, la hipervigilància i el catastrofisme. Els dolors crònics més freqüents es donen a la regió de cap i mandíbula ia l’esquena. Però poden afectar qualsevol part del cos, especialment si ha existit alguna afectació d’un nervi perifèric. En aquest cas la sensibilització pot instal·lar-se de manera més ràpida.

L’Estrès

Es diu que una persona es troba sotmesa a estrès quan la dosi de factors estressants acumulada supera el seu llindar òptim d’adaptació i l’organisme manifesta senyals d’esgotament. L’estrès crònic es relaciona amb nivells alts d’adrenalina, cortisol i inflamació de les cèl·lules glials del sistema nerviós, afavorint la sensibilització que provoca un augment de la percepció del dolor. També tractaments com la quimioteràpia, l’exposició a agents tòxics, i dietes molt riques en greixos i proinflamatoris, poden activar les cèl·lules glials i provocar sensibilització.

Diagnòstic

Hem de conèixer els antecedents patològics i el terreny de base del pacient. Les possibles causes desencadenants, i els factors agreujants del dolor. Realitzarem un DIAGNÒSTIC CLÍNIC DIFERENCIAL entre dolor nociceptiu, neuropàtic o per sensibilització. L’encert en el diagnòstic serà clau en l’èxit del tractament.

Pide cita

1 + 4 =