Fibromiàlgia

En els pacients als quals es diagnostica Fibromiàlgia es presenten, a l’uníson o en moments diferents de la seva evolució, símptomes de caràcter psicològic, cognitiu, comportamental, social i físics. Moltes d’aquestes alteracions es presenten a la vegada, o bé, una retroalimenta a l’altra; ex: un mal d’esquena genera ansietat, l’ansietat genera tensió muscular i alteració del ritme respiratori que, a la llarga, dificulta la relaxació necessària per agafar el son i impedeix el descans nocturn, tancant el cercle viciós.

Desde el punto de vista de la fisioterapia global y en especial desde la óptica del Método Mézières, el cos humà s’ha d’entendre com un tot, tant a nivell estructural (músculs, ossos, artèries, pell, etc.) com a nivell funcional (postura, locomoció, reproducció, comunicació, emoció, etc). Estructura i funció són indissociables i funcionen amb un equilibri homeostàtic. El dolor fibromiàlgic és la major expressió del desequilibri global.

El tractament persegueix la millora de l’autopercepció, el reconeixement de l’esquema corporal, i l’alleujament del dolor i de la impotència funcional. Això s’aconsegueix, gràcies a un treball postural global de les cadenes musculars, reequilibrant els músculs atrofiats i els músculs en contractura. Així mateix, es persegueix que el pacient prengui consciència dels seus ritmes fisiològics corporals (respiratori, cardíac, to muscular, etc.) i de les seves bloquejos.

Aquest és un treball físic, fonamentalment del sistema muscular i osteoarticular; però que té repercussions molt positives en plans funcionals:

  • reequilibra el sistema circulatori, millorant l’aportació sanguínia al múscul
  • millora el ritme respiratori, equilibrant el múscul diafragma i disminuint l’efecte físic de l’ansietat
  • facilita l’equilibri entre sistemes simpàtic i parasimpàtic
  • incideix positivament en aspectes psico-comportamentals gràcies al canvi postural

Tots aquests aspectes permeten un augment progressiu del llindar dolorós i una millor comprensió i acceptació d’aquest dolor i de la pròpia malaltia amb l’objectiu d’una incorporació progressiva a les activitats quotidianes.

Reserva cita o consulta el teu problema

8 + 11 =

Fibromiàlgia

..En los pacientes a los que se diagnostica Fibromialgia, se presentan, al unísono o en momentos diferentes de su evolución, síntomas de carácter psicológico, cognitivo, comportamental, social y físicos. Muchas de estas alteraciones se presentan a la vez, o bien, una retroalimenta a la otra; p.ej.: un dolor de espalda genera ansiedad, la ansiedad genera tensión muscular y alteración del ritmo respiratorio, que a la larga dificulta la relajación necesaria para conciliar el sueño e impide el descanso nocturno, cerrando el círculo vicioso.

Desde el punto de vista de la fisioterapia global y en especial desde la óptica del Método Mézières, el cuerpo humano debe entenderse como un todo, tanto a nivel estructural (músculos, huesos, arterias, piel, etc) como a nivel funcional (postura, locomoción, reproducción, comunicación, emoción, etc). Estructura y función son indisociables y funcionan con un equilibrio homeostático. El dolor fibromiálgico es la mayor expresión del desequilibrio global.

El tratamiento persigue la mejora de la autopercepción, el reconocimiento del esquema corporal, y el alivio del dolor y de la impotencia funcional. Ello se consigue, gracias a un trabajo postural global de las cadenas musculares, reequilibrando los músculos atrofiados y los músculos en contractura. Asimismo, se persigue que el paciente tome consciencia de sus ritmos fisiológicos corporales (respiratorio, cardíaco, tono muscular, etc.) y de sus bloqueos.

Este es un trabajo físico, fundamentalmente del sistema muscular y osteoarticular; pero que tiene repercusiones muy positivas en planos funcionales:

  • Reequilibra el sistema circulatorio, mejorando el aporte sanguíneo al músculo 
  • Mejora el ritmo respiratorio, equilibrando el músculo diafragma y disminuyendo el efecto físico de la ansiedad
  • Facilita el equilibrio entre sistemas simpático y parasimpático
  • Incide positivamente en aspectos psico-comportamentales gracias al cambio postural.

Todos estos aspectos permiten un aumento progresivo del umbral doloroso y una mejor comprensión y aceptación de este dolor y de la propia enfermedad con el objetivo de una incorporación progresiva a las actividades cotidianas.

Pide cita

13 + 1 =